[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
โรงเรียน
ระบบงาน
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ


ชื่อ : นางสาวจุนจิรา เป็งยะสา
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้น 4
อีเมล์ : junjira@opat.ac.th

ชื่อ : นางมัตติกา ธิราช
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การเงิน
หน้าที่หลัก : สอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้น 3
อีเมล์ : mattika@opat.ac.th

ชื่อ : นางสาวสุวรรณี ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : วท.ม. วิทยาศาสตร์อาหาร
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้น 3-4
อีเมล์ : suwannee@opat.ac.th

ชื่อ : นางสาวมันทนา แสนคำ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. วิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้น 3
อีเมล์ : montana@opat.ac.th

ชื่อ : นางจำเนียร จินดากาศ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ. เคมี
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้น 4
อีเมล์ : jumnian@opat.ac.th

ชื่อ : นางสาวแพรวพรรณ สวนธิ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทยช่วงชั้น 3-4
อีเมล์ : krupraew@opat.ac.th

ชื่อ : นางสุภาพ นครชัย
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
หน้าที่หลัก : สอนภาษาอังกฤษช่วงชั้น 3-4
อีเมล์ : suphap@opat.ac.th

ชื่อ : นางสาวธมรัศมิ์ น้ำไหลทุ่งวัจน์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
หน้าที่หลัก : สอนภาษาอังกฤษช่วงชั้น 3-4
อีเมล์ : tamarat@opat.ac.th

ชื่อ : นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พาณิชยกุล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. บริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก : สอนดนตรีนาฏศิลป์ช่วงชั้น 3-4
อีเมล์ : sarunrat@opat.ac.th

ชื่อ : นายเกรียงศักดิ์ ว่องเลศ์สกุล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ. อุตสาหกรรม
หน้าที่หลัก : สอนเทคโนโลยีฯช่วงชั้น 4
อีเมล์ : kriengsak@opat.ac.th

ชื่อ : นายจำลอง เสียงเพลิน
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ส่งเสริมการเกษตร
หน้าที่หลัก : สอนเกษตรช่วงชั้น 3-4
อีเมล์ : jumlong@opat.ac.th

ชื่อ : นางสุวิมล เครือแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.จัดการทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานห้องสมุด
อีเมล์ : suvimon@opat.ac.th

ชื่อ : นางเทวรรณ เหมืองจา
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ 4
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. ทรัพยากรมนุษย์
หน้าที่หลัก : งานสารบรรณ
อีเมล์ : tawonmj@opat.ac.th

ชื่อ : นายชาญณรงค์ เงือกน้ำ
ตำแหน่ง : ครูสอนสังคมศึกษา
วุฒิการศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา
หน้าที่หลัก : สอนสังคมศึกษา ช่วงชั้น 3-4
อีเมล์ : -

ชื่อ : นางประเทน ทาหนัด
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
วุฒิการศึกษา : มศ.5
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อีเมล์ :

ชื่อ : นางสาววัชราภรณ์ วิกาหะ
ตำแหน่ง : ครูสอนคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
หน้าที่หลัก : สอนคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้น 3-4
อีเมล์ : watcharaporn57121714@gmail.com

ชื่อ : นายสามารถ แสนคำ
ตำแหน่ง : ครูสอนดนตรี
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ดนตรีศึกษา
หน้าที่หลัก : สอนดนตรี ช่วงชั้นที่ 3-4
อีเมล์ : -

ชื่อ : นายทรงวุฒิ ทรงสืบวัฒนกุล
ตำแหน่ง : ครูสอนฟิสิกส์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ฟิสิกส์
หน้าที่หลัก : สอนฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ 4
อีเมล์ : -

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ วลิตวรางค์กูร
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาจีน
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ภาษาจีน
หน้าที่หลัก : สอนภาษาจีน
อีเมล์ : -
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากร
1 : ฝ่ายบริหาร
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
6 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
11 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : งานแนะแนว
15 : กลุ่มลูกจ้างประจำ
16 : กลุ่มอัตราจ้าง
17 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ