ชื่อ - นามสกุล :นางเทวรรณ เหมืองจา
ตำแหน่ง :พนักงานธุรการ 3
วุฒิการศึกษา :บธ.บ. ทรัพยากรมนุษย์
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณ
Telephone :
Email :tawonmj@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :