[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
โรงเรียน
ระบบงาน
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
 

อัตลักษณ์  "จิตสาธารณะ"
เหตุที่เป็น "จิตสาธารณะ" นั้นต้องย้อนกล่าวถึงท่านเจ้าคุณโอภาสพุทธิคุณที่ท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้มี  "จิตสาธารณะ" อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการเสียสละที่ดินในการก่อตั้งโรงเรียน การพัฒนา ปรับปรุงทั้งด้านการศึกษาและชุมชน ในฐานะที่เราดำรงอยู่ในความเป็นลูกหลานท่านเจ้าคุณจึงน้อมนำและยึดถือแบบอย่างคุณงามความดีของท่านเพื่อให้บรรลุปรัชญาของโรงเรียน ให้การศึกษาคือส่งผลให้นักเรียนมีความรู้(เก่ง) อบรมจริยาคือส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ บริการประชา พัฒนาชุมชน คือส่งผลให้นักเรียนเป็นคนที่มีจิตใจขันอาสา คอยช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียน อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข  จากเหตุผลที่กล่าวมาที่กล่าวมาทั้งหมด จึงหลอมรวมนักเรียนโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาทุกคนเป็นคนที่มี "จิตสาธารณะ"

อัตลักษณ์ : จิตสาธารณะ
ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ
อาสาทำงานช่วยคิด ช่วยทำ ด้วยความสมัครใจ
บริจาคทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
เข้่าร่วมกิจกรรม/จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น

 

เอกลักษณ์  "สิ่งแวดล้อมดี"
เมื่อนักเรียนทุกคนมี "จิตสาธารณะ" คอยดูแล  พัฒนา ทำควทำงานามสะอาด เอาใจใส่เรียนรู้และรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว จึงส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม  สะอาด สมดั่งคำว่า "สิ่งแวดล้อมดี"

เอกลักษณ์ : สิ่งแวดล้อมดี
โรงเรียนได้รับรางวัลป้าย ป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมดีเด่นขนาดกลาง
โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น
รางวัลห้องสมุดดีเด่น
โรงเรียนต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน