ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุวรรณี ชัยชนะ
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :วท.ม. วิทยาศาสตร์อาหาร
หน้าที่หลัก :สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :suwannee@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ