ชื่อ - นามสกุล :นางสุวิมล เครือแก้ว
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วุฒิการศึกษา :ศศ.บ.จัดการทั่วไป
หน้าที่หลัก :งานห้องสมุด
Telephone :
Email :suvimon@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : -