[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
link banner
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์  
 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม ภายในปี ๒๕๖๘

พันธกิจ

๑.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
๒.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๓.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ
๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
๖.ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

๑.ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล

๒.ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นบุคลากรมืออาชีพ

๔.สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย