[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
โรงเรียน
ระบบงาน
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
กรรมการสถานศึกษา  
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ที่ ชื่อ นามสกุล ผู้แทน หมายเหตุ
1 นายประยุทธ์ ชาป่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายอินทรีย์ โป่งคำ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3 นางแอนนา สมวงศ์ ผู้แทนครู กรรมการ
4 เรืออากาศตรีวินัย พันธวัฒน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5 นายชำนาญ ถิ่นสุข ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6 นายวีรพล ถิ่นเดิม ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7 พระครูพิศาลปิยศีล ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
8 พระครูวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
9 นายสุวัฒน์ ธรรมสรางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายวิชัยภรณ์ สุทธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายบันเทิง ถิ่นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นายพิชิต  ปัทมาภรณ์พงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นายสมพงษ์  ยอดเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14 นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15 นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการและเลขานุการ