ชื่อ - นามสกุล :นางสุภาพ นครชัย
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
หน้าที่หลัก :สอนภาษาอังกฤษช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :suphap@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ