[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
link banner
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
กรรมการสมาคมศิษย์เก่า  
 

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

ที่ ชื่อ นามสกุล ผู้แทน
1 นายอินทรีย์ กันตะนา รักษาการนายกสมาคม
2 นางอรทัย อุทธะยาน อุปนายกสมาคมคนที่ 1
3 นายคมสัน   ธรรมสรางกูร อุปนายกสมาคมคนที่ 2 
4 นางแอนนา   สมวงศ์ เลขานุการ
5 นายกันต์พิชาญ  สุทธนะ ผู้ช่วยเลขานุการ
6 นางสาวจินตนา  ถิ่นทิพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ
7 นายเจริญพร  ถาปนา ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางสมจิตต์  คนเที่ยง เหรัญญิก
9 นางเทวัญ  เหมืองจา ผู้ช่วยเหรัญญิก
10 นายอรชัน  จากภัย ผู้ช่วยเหรัญญิก
11 นางวันเพ็ญ  ถานะวุฒิพงษ์ นายทะเบียน
12 นางสาวมันทนา  แสนคำ ผู้ช่วยนายทะเบียน
13 นายชัยวรรณ   ถิ่นจันทร์ ประชาสัมพันธ์
14 นางสาวอุดมพร  ถิ่นทิพย์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
15 นายประดิษฐ์  ถิ่นแสน ปฏิคม
16 นางนาฏศิลป์  สถาพสภูมิ ผู้ช่วยปฏิคม
17 นายชำนาญ  ถิ่นสุข ผู้ช่วยปฏิคม
18 นายบัณฑิต  เทียงวัฒนศิริ กรรมการ
19 นางพรทิพย์  อภัยกาวี กรรมการ
20 นางสุทธิรักษ์  ถิ่นทิพย์ กรรมการ
21 นายชลอ  ธรรมสรางกรู กรรมการ
22 นายวีรพล  ถิ่นเดิม กรรมการ
23 นายนาวิน  จิตรบุญ กรรมการ
24 นายทอมสันต์   จูงใจ กรรมการ
25 นางรัชดากร  ธรรมสรางกรู กรรมการ
26 นางสุรีย์กร  สวนสง่า กรรมการ
27 นายสมบัติ   พายัพ กรรมการ