ชื่อ - นามสกุล :นางจำเนียร จินดากาศ
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :ค.บ. เคมี
หน้าที่หลัก :สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้น 4
Telephone :
Email :jumnian@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :