ชื่อ - นามสกุล :นายจำลอง เสียงเพลิน
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :ศษ.บ. ส่งเสริมการเกษตร
หน้าที่หลัก :สอนเกษตรช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :jumlong@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :