[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
โรงเรียน
ระบบงาน
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
ประวัติโรงเรียน  
 

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ถนนสายทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ตำบลบ้านถิ่น   อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่   เดิมชื่อ " โรงเรียนบ้านถิ่น (โอภาสประชาสงเคราห์)" สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  8 มิถุนายน พ.ศ. 2502 โดยการริเริ่มของ พระโอภาสพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดถิ่นใน   เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา

ต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น นักเรียนที่จบประถมศึกษาตอนปลาย  ต้องไปศึกษาต่อในตัวเมือง    กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน มีความเห็นว่าควรจะเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จึงได้ช่วยกันจัดหาที่ดินเพิ่มเติมรวมกับเนื้อที่เดิมเเป็น 43 ไร่ 67 ตารางวา แล้วเสนอข้อมูลต่อ  นายก่อ สวัสดิพานิช อธิบดีกรมสามัญศึกษาขณะที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  2516  และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2517 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

ในปีพ.ศ. 2524  ได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท( มพช.2) และได้รับงบประมาณจำนวน 8,496,000 บาท พร้อมกับได้รับการบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก 1 ไร่ 10 ตารางวา และในปีพ.ศ. 2527  ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ต่อมาในปีพ.ศ. 2533 ราชพัสดุจังหวัดแพร่ได้ทำการรังวัดที่ดิน รวมมีเนื้อที่ 46 ไร่ 83.30 ตารางวาและในปีพ.ศ.2559 สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้ทำการรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้ง รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด 45 ไร่ 67 ตารางวา