ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจุนจิรา เป็งยะสา
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
หน้าที่หลัก :สอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้น 4
Telephone :
Email :junjira@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ