ชื่อ - นามสกุล :นางมัตติกา ธิราช
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :บธ.บ. การเงิน
หน้าที่หลัก :สอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้น 3
Telephone :
Email :mattika@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :