[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
link banner
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
กรรมการมูลนิธิพระโอภาส  
 

 

คณะกรรมการมูลนิธิพระโอภาสพุทธิคุณ

 
ที่ ชื่อ นามสกุล ผู้แทน
1 นายสุวัฒน์ ธรรมสรางกูร ประธานกรรมการ
2 นายหมาย สายถิ่น รองประธานกรรมการ
3 นายนภัสกร  อภัยกาวี รองประธานกรรมการ
4 นายเจนวิทย์  วิทยาภรณ์พงศ์ รองประธานกรรมการ
5 นายพิเชฐ  ธีระวัฒนประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
6 นางแอนนา สมวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 นางพัชรา  ธรรมชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางจงจิตต์  วัฒนา กรรมการและเหรัญญิก
9 นายสมพงษ์ พลอยอํ่าศรี กรรมการ
10 นายถวิล  เป็งวงศ์ กรรมการ
11 นายภาสกร  หม้อกรอง กรรมการ
12 นายบันเทิง ถิ่นฐาน กรรมการ
13 นายเดชา  วัฒนปรีดี กรรมการ
14 นายธัชพงศ์  ถิ่นศรี กรรมการ
15 นายสิริวิชญ์  ยะถิ่น กรรมการ
16 นายสมชาญ  ถิ่นหลวง กรรมการ
17 นายไตรเดช  พรมวัง กรรมการ
18 นายดวงพงษ์  ถิ่นหลวง กรรมการ
19 นายรุ่งโรจน์  พายัพ กรรมการ
20 นายทอมสันต์  จูงใจ กรรมการ
21 นายอภิชัย  ถิ่นจันทร์ กรรมการ
22 นายอินทรีย์ โป่งคำ กรรมการ
23 นายวินัย   สมันจิต กรรมการ