ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมันทนา แสนคำ
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :ศษ.บ. วิทยาศาสตร์
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้น 3
Telephone :
Email :montana@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :