ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พาณิชยกุล
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :ศษ.ม. บริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก :สอนดนตรีนาฏศิลป์ช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :sarunrat@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ