ชื่อ - นามสกุล :นางสาวแพรวพรรณ สวนธิ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :ค.บ. ภาษาไทย
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทยช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :krupraew@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :