[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
โรงเรียน
ระบบงาน
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
@@@@@@@
กลุ่มอัตราจ้าง
Click ดูประวัติ
นางประเทน ทาหนัด
แม่บ้าน
Click ดูประวัติ
นางสุวิมล เครือแก้ว
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Click ดูประวัติ
นางสาววัชราภรณ์ วิกาหะ
ครูสอนคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นายสามารถ แสนคำ
ครูสอนดนตรี
Click ดูประวัติ
นายทรงวุฒิ ทรงสืบวัฒนกุล
ครูสอนฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
นายชาญณรงค์ เงือกน้ำ
ครูสอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดารัตน์ วลิตวรางค์กูร
ครูสอนภาษาจีน
เลือกกลุ่มบุคลากร
1 : ฝ่ายบริหาร
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
6 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
11 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : งานแนะแนว
15 : กลุ่มลูกจ้างประจำ
16 : กลุ่มอัตราจ้าง
17 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ