[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
link banner
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
@@@@@@@
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
Click ดูประวัติ
พระมหาศราวิน กาธาตุ
นักศึกษาฝึกสอนสังคม
Click ดูประวัติ
นางสาวประกายวรรณ ทนันไชย
นักศึกษาฝึกสอนสังคม
Click ดูประวัติ
นายธนกร ถิ่นการ์
นักศึกษาฝึกสอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวธัญญาเรศ ทาสี
นักศึกษาฝึกสอนภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
นางสาวนลินี จึงประเสริฐ
นักศึกษาฝึกสอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวชัญญา ปัญโญ
นักศึกษาฝึกสอนภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
นาวสาวภูริณัฐ ปรัชญาฤทธิ์
นักศึกษาฝึกสอนชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นางสาวภานุช ล้อสินคำ
นักศึกษาฝึกสอนชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นางสาวนิรมล กะนะลัย
นักศึกษาฝึกสอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวปานระวี คำสอน
นักศึกษาฝึกสอนคณิตศาสตร์
เลือกกลุ่มบุคลากร
1 : ฝ่ายบริหาร
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
6 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
11 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : งานแนะแนว
15 : กลุ่มลูกจ้างประจำ
16 : กลุ่มอัตราจ้าง
17 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ