วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะอาชีพสู่อาเซียนและสากลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ถิ่นโอภาสมินิมาราธอน ครั้งที่ 3

แข่งขันเดิน-วิ่ง ถิ่นโอภาสมินิมาราธอน ครั้งที่ 3

เกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น

รับมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น "วันครู2561"

TO BE NUMBER ONE 2018

(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

โครงงานศตวรรษที่ 21

นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House

เตรียมความพร้อมรับมือภัยภิบัติ

ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

ถิ่นฟ้าสดใส เมืองแพร่ไร้หมอกควัน

กิจกรรมถิ่นฟ้าสดใส เมืองแพร่ไร้หมอกควัน