วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะอาชีพสู่อาเซียนและสากลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันไหว้ครู ประจำปี2561

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี61

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น

รับมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น "วันครู2561"

TO BE NUMBER ONE 2018

(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

โครงงานศตวรรษที่ 21

นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House

เตรียมความพร้อมรับมือภัยภิบัติ

ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย