วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะอาชีพสู่อาเซียนและสากลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี61

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/61

ปฐมนิเทศนักเรียน ปี61

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และม.4

เกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น

รับมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น "วันครู2561"

TO BE NUMBER ONE 2018

(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

โครงงานศตวรรษที่ 21

นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House

เตรียมความพร้อมรับมือภัยภิบัติ

ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย