วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะอาชีพสู่อาเซียนและสากลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คืนสู่เหย้าชาวส้มดำ 14 เม.ย.61

คืนสู่เหย้า สรงน้ำเจ้าคุณโอภาส ครู-อาจารย์

เกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น

รับมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น "วันครู2561"

TO BE NUMBER ONE 2018

(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

โครงงานศตวรรษที่ 21

นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House

เตรียมความพร้อมรับมือภัยภิบัติ

ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

ถิ่นฟ้าสดใส เมืองแพร่ไร้หมอกควัน

กิจกรรมถิ่นฟ้าสดใส เมืองแพร่ไร้หมอกควัน