วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะอาชีพสู่อาเซียนและสากลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.61

กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ต.ค.61

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.61

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

วันไหว้ครู ประจำปี2561

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี61

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โครงงานศตวรรษที่ 21

นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House