หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด กิจกรรมการต้านทุจริต
โดย : watcharaporn
อ่าน : 1054
อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นางวาสนา   สำเนียง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบหมายให้นางวัชรีย์  เหมืองจา หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ  ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการฯ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด กิจกรรมต้านทุจริต ให้แก่ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รวม 68 คน มีนางจำเนียร จินดากาศ และคณะ เป็นวิทยากร และควบคุมดูแล เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรม สำรวจ ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการต้านทุจริต ตาม หลักสูตรต้านทุจริต  เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา