ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอารีรัตน์ ทิมัน
ตำแหน่ง :นักศึกษาสอนอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :อยู่ในระหว่างการศึกษา(ค.บ.)
หน้าที่หลัก :สอนอังกฤษช่วงชั้นที่3
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : -