ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชาลินี สิงครุธ
ตำแหน่ง :นักศึกษาสอนวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา :อยู่ในระหว่างการศึกษา(ค.บ.)
หน้าที่หลัก :สอนวิทย์ ช่วงชั้น 3-4
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : -