ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกาญจนา ติแก้ว
ตำแหน่ง :นักศึกษาสอนชีววิทยา
วุฒิการศึกษา :อยู่ในระหว่างการศึกษา(ค.บ.)
หน้าที่หลัก :สอนชีววิทยา ช่วงชั้นที่ 4
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : -