ชื่อ - นามสกุล :นางสาววทันยา มรรคผล
ตำแหน่ง :นักศึกษาสอนภาษาไทย
วุฒิการศึกษา :อยู่ในระหว่างการศึกษา(ค.บ.)
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : -