ชื่อ - นามสกุล :พระอาทิตย์ วิเชียรกันทา
ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกสอนภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :อยู่ในระหว่างการศึกษา(ค.บ.)
หน้าที่หลัก :สองอังกฤษช่วงชั้นที่3-4
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : -