ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกาญจนารัตน์ สืบศรี
ตำแหน่ง :นักศึกษาสอนภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา :อยู่ในระหว่างการศึกษา(กศ.บ, ศศ.บ)
หน้าที่หลัก :สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :kanchana@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :