ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกันติยา ปัญญาสาร
ตำแหน่ง :นักศึกษาสอนสังคมศึกษา
วุฒิการศึกษา :อยู่ในระหว่างการศึกษา(ค.บ.)
หน้าที่หลัก :สอนภาษาสังคมศึกษา ช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :kantiya@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :