ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพัชร์ อินต๊ะแสน
ตำแหน่ง :นักศึกษาสอนวิทย์(ฟิสิกส์)
วุฒิการศึกษา :อยู่ในระหว่างการศึกษา(ค.บ.)
หน้าที่หลัก :สอนวิทย์(ฟิสิกส์) ช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :nattaphat@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :