ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปลายฝน ม่วงพันธ์
ตำแหน่ง :นักศึกษาสอนวิทย์(เคมี)
วุฒิการศึกษา :อยู่ในระหว่างการศึกษา(ค.บ.)
หน้าที่หลัก :สอนวิทย์(เคมี) ช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :plaifon@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :