ชื่อ - นามสกุล :นางสาววัชราภรณ์ วิกาหะ
ตำแหน่ง :ครูสอนคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา :ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
หน้าที่หลัก :สอนคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :vatcharapon@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :