ชื่อ - นามสกุล :นายพิพัฒน์ ถิ่นจันทร์
ตำแหน่ง :ช่างไม้ชั้น 3
วุฒิการศึกษา :ม.ศ.5
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :