ชื่อ - นามสกุล :นายเกรียงศักดิ์ ว่องเลศ์สกุล
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :ค.บ. อุตสาหกรรม
หน้าที่หลัก :สอนเทคโนโลยีฯช่วงชั้น 4
Telephone :
Email :kriengsak@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :