ชื่อ - นามสกุล :นางแอนนา สมวงศ์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :ค.บ. คหกรรม
หน้าที่หลัก :สอนคหกรรมช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :annana@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :