ชื่อ - นามสกุล :นายสุรชาติ จิตแจ้ง
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา
หน้าที่หลัก :สอนสังคมศึกษาช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :surachatjj@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :