ชื่อ - นามสกุล :นายอดุล เหมืองจา
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
หน้าที่หลัก :สอนสังคมศึกษาช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :adonnn@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุมสาระ