ชื่อ - นามสกุล :นางพัชรี ทำนุพันธ์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :ศษ.บ. ภาษาไทย
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทยช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :patcharee@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ