ชื่อ - นามสกุล :นางสุกัญญา ศรีปณิธาน
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน้าที่หลัก :สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้น 4
Telephone :
Email :sukanya@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :