ชื่อ - นามสกุล :นางวัชรีย์ เหมืองจา
ตำแหน่ง :ครู เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา :ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
หน้าที่หลัก :สอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้น 4
Telephone :
Email :vatcharee@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :