[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
  
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มบริหาร
...........................................
ชื่อ-สกุล: ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ อันดับ คศ.3
หน้าที่: บริหารการศึกษา
การศึกษา: กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
   
ดูรายละเอียด »  กลุ่มบริหาร
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
...........................................
ชื่อ-สกุล: นายพิเชฐ ธีระวัฒนประสิทธิ์
ตำแหน่ง: ครู อันดับ คศ.3
หน้าที่: สอนสังคมศึกษา ช่วงชั้น4
การศึกษา: ศศ.บ.(สังคมศึกษา)
   
ดูรายละเอียด »  กลุ่มสาระสังคมศึกษา
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
...........................................
ชื่อ-สกุล: นางจำเนียร จินดากาศ
ตำแหน่ง: ครู อันดับ คศ.3
หน้าที่: สอนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น4
การศึกษา: ค.บ.(เคมี)
   
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
...........................................
ชื่อ-สกุล: นายไชยยะ เศวตศิลา
ตำแหน่ง: ครู อันดับ คศ.3
หน้าที่: สอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น3-4
การศึกษา: กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
   
ดูรายละเอียด »  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
...........................................
ชื่อ-สกุล: นายประเสริฐ สมวงศ์
ตำแหน่ง: ครู อันดับ คศ.3
หน้าที่: สอนศิลปะ ช่วงชั้น3-4
การศึกษา: ค.บ.(ศิลปศึกษา)
   
ดูรายละเอียด »  กลุ่มสาระศิลปศึกษา
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มสาระต่างประเทศ
...........................................
ชื่อ-สกุล: นางจีรวรรณ เทพวีรพงศ์
ตำแหน่ง: ครู อันดับ คศ.3
หน้าที่: สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้น3-4
การศึกษา: ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)
   
ดูรายละเอียด »  กลุ่มสาระต่างประเทศ
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มงานแนะแนว
...........................................
ชื่อ-สกุล: นางจงจิตต์ นันตา
ตำแหน่ง: ครู อันดับ คศ.3
หน้าที่: สอนแนะแนว ช่วงชั้น3-4
การศึกษา: บธ.บ.(การเงิน)
   
ดูรายละเอียด »  กลุ่มงานแนะแนว
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มสาระภาษาไทย
...........................................
ชื่อ-สกุล: นางไพทรูย์ กันธิยะ
ตำแหน่ง: ครู อันดับ คศ.3
หน้าที่: สอนภาษาไทย ช่วงชั้น3-4
การศึกษา: กศ.บ.(ภาษาไทย)
   
ดูรายละเอียด »  กลุ่มสาระภาษาไทย
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มสาระสุข/พลศึกษา
...........................................
ชื่อ-สกุล: นายธรรมนูญ ลือราช
ตำแหน่ง: ครู อันดับ คศ.2
หน้าที่: สอนพลศึกษา ช่วงชั้น3
การศึกษา: ค.บ.(พลศึกษา)
   
ดูรายละเอียด »  กลุ่มสาระสุข/พลศึกษา
รูปภาพ
รายละเอียด
กรรมการสถานศึกษา
...........................................
ชื่อ-สกุล: พ.ต.ท. ธงชัย เนื่องพืช
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ
หน้าที่:
การศึกษา:
   
ดูรายละเอียด »  กรรมการสถานศึกษา
รูปภาพ
รายละเอียด
กรรมการมูลนิธิพระโอภาส
...........................................
ชื่อ-สกุล: นายสุวัฒน์ ธรรมสรางกูร
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ
หน้าที่:
การศึกษา:
   
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
...........................................
ชื่อ-สกุล: นายอุดม จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง: ครู อันดับ คศ.2
หน้าที่: สอนเกษตร ช่วงชั้น3
การศึกษา: ค.บ.(เกษตร)
   
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มอัตราจ้าง
...........................................
ชื่อ-สกุล: นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่: งานสารบรรณ
การศึกษา: บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธรุกิจ)
   
ดูรายละเอียด »  กลุ่มอัตราจ้าง
รูปภาพ
รายละเอียด
กรรมการสมาคมศิษย์เก่า
...........................................
ชื่อ-สกุล: นายนภัสกร อภัยกาวี
ตำแหน่ง: นายกสมาคม
หน้าที่:
การศึกษา:
   
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มลูกจ้างประจำ
...........................................
ชื่อ-สกุล: นางเทวรรณ เหมืองจา
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ3
หน้าที่: งานสารบรรณ
การศึกษา: บธ.บ.(ทรัพยากรมนุษย์)
   
ดูรายละเอียด »  กลุ่มลูกจ้างประจำ
รูปภาพ
รายละเอียด
กลุ่มนักศึกษาฝึกสอน
...........................................
ชื่อ-สกุล: นายตัตถวิทย์ พุ่มวัชระ
ตำแหน่ง: นักศึกษาสอนคอมพิวเตอร์
หน้าที่: สอนคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่3
การศึกษา: อยู่ระหว่างการศึกษา(ค.บ.)
   
ดูรายละเอียด »  กลุ่มนักศึกษาฝึกสอน
 

  
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5464-5656 โทรสาร 0-5464-5502
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50