[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
  

ประเภท :
เรื่อง : ค่ายพัฒนาการครองคนในวัยเรียน
ผู้เขียน : gorya
เข้าชม : 941
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 23 ครั้ง.

       โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาจัดอบรมค่ายพัฒนาการครองตนในวัยเรียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2552  โดยรับสมัครนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ ระดับชั้น ม.จำนวน 40 คน เข้าค่ายอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะการเป็นนักเรียน ให้บรรลุผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นักเรียนกลุ่มโครงงานสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมที่จัดมีทั้งสาระความรู้และนันทนาการ ผู้เข้ารับการอบรมได้อรรถรสทั้งมีความสนุกสนานบันเทิงใจ และได้รับความรู้ที่ทำให้เกิดความตระหนักในการครองตนในวัยเรียน
วิทยากรที่รับเชิญมาให้ความรู้ได้แก่ คุณครูสุกัญญา ศรีปณิธาน จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักการครองตนในวันเรียน ให้นักเรียนยึดถือปฏิบัติ
ครูพัชรีพร สมคิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การครองตนในวัยเรียน เป็นคติเตือนใจนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม
กิจกรรมนันทนาการ ดำเนินการโดยนักเรียนกลุ่มโครงงานสังคม ม.และวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ นายสามารถ รอดยิ้ม นายอนุสรณ์
งบประมาณดำเนินงาน 9,000 บาท
ผลที่ได้รับ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักร่วมสัญญาจะปฏิบัติตนในฐานะการเป็นนักเรียน ยกระดับการพัฒนาตนเอง 
1. เป็นผู้มี ศีล คือมีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย 
2. เป็นผู้มี สมาธิ คือ ตั้งใจเรียน
3. เป็นผู้มี ปัญญา คือ ใฝ่เรียนใฝ่รู้
 5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้


  
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5464-5656 โทรสาร 0-5464-5502
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50